A nyereményjáték szabályzata

A Permetezési Tervező nyereményjáték játékszabályzata, részvételi feltételek...

 

 

 

 

 

 

A Permetezési Tervező nyereményjáték játékszabályzata

 

1.    A szervező

 

A jelen játékszabályzatban bemutatásra kerülő nyereményjáték szervezője a Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 133. – a továbbiakban: a Szervező).

 

2.    A játékosok

 

2.1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban minden természetes személy részt vehet.

 

2.2. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

3.       A nyereményjáték részvételi feltételei

 

3.1. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon felhasználók számára, akik a Szervező https://kwizda.hu/dashboard/sprayingplan#registration weboldalán elérhető Permetezési tervezőprogramban regisztrálnak és annak igénybevételével megtervezik a termékfelhasználásukat.

 

A regisztráció során a felhasználók megadják a részvételhez szükséges adataikat: teljes név, telefonszám, email cím és levelezési cím. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó hozzájárul a fenti adatainak a nyereményjáték céljára történő felhasználásához, valamint ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a (nyertes) játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán.

 

A Szervező a következő nyereményeket sorsolja ki a Játékosok között:

 

3 ajándékcsomag a következő termékekből összeállítva

 

      2,5 dl Wuxal Super

 

      Boros készlet

 

      zseb PH mérő

 

      Három skálás borászati refraktométer

 

4.       A nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték kezdő időpontja: 2024.04.23. 8:00 óra

 

A nyereményjáték záró időpontja: 2024.05.14. 24:00 óra

 

5.       Sorsolás

 

5.1. A nyeremények kisorsolásárára május 15-én kerül sor a Szervező székhelyén háromtagú sorsolási bizottság közreműködésével, a nyereményjáték időtartama alatt a tervezőprogramban regisztrált és azt igénybe vevő felhasználók között. A nyereményjátékban részt vehetnek a játék indulása előtt regisztrált felhasználók is, ha van  elmentett Permetezési Tervük.

 

A sorsolás folyamán három nyertest sorsolunk.

 

A nyertest az általa a regisztráció során megadott telefonszámán vagy email címén értesítjük a sorsolás napján. A nyertes a sorsolás napjától számolt tizenöt napon belül veheti át a nyereményét.

 

6.       Nyeremények

 

6.1. A Szervező a nyereményjáték keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

 

3 ajándékcsomag a következő termékekből összeállítva

 

      2,5 dl Wuxal Super

 

      Boros készlet

 

      zseb PH mérő

 

      Három skálás borászati refraktométer

 

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható, átvételére kizárólag a nyertes jogosult. A nyeremény pénzre át nem váltható.

 

6.3. A nyereményeket a nyertesek postai úton kapják meg.

 

6.4. A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

6.5. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.6. A játékosok kizárólagosan felelősek az általuk megadott adataik helyességért. A Szervező nem felel a hibás vagy hiányos adatok miatt az értesítés meghiúsulásáért vagy sikertelenségéért, a nyeremények kézbesítésének meghiúsulásáért.

 

6.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot annak időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az https://kwizda.hu/dashboard/sprayingplan#registration  weboldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

7.       Moderálás

 

A Szervező a nyereményjátékot közösségi média csatornákon hirdeti és népszerűsíti.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy valamely felhasználói tartalom közlését megtagadja, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a nyereményjátékból.

 

A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

 

A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a permetezési tervező oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat.

 

8.       Adatkezelés

 

8.1. A Szervező a jelen játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a játékosok személyes adatait.

 

8.2. A Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 133) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön 8.3. pontban meghatározott személyes adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.3. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a kapcsolattartáshoz, valamint a nyeremény átadásához szükséges adatokat, a nyereményjátékban nem vehet részt. Az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonása esetén Ön kizárásra kerül a nyereményjátékból.

 

8.3. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek: teljes név, e-mail cím, levelezési cím.

 

8.4. Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a nyereményjátékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

 

8.5. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték záró időpontját követő hatvan napig kezelni.

 

8.6. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 

8.7. Hozzájárulás visszavonása

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@kwizda.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (1138 Budapest Váci út. 133.)

 

8.8. Jogorvoslat

 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88053/2015

 

9.   A játékszabályzat játékos általi elfogadása

 

A játékos a nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.