Adatkezelési tájékoztató

1. A Kwizdáról

.A Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133. E épület 7. em.; Cg. 01-09-364805;
képviselők: Ronald Hamedl, Gerold Prandtstetten és Légrádi Zsolt ügyvezetők) (a továbbiakban: a „Kwizda”) elkötelezett ügyfelei és partnerei adatainak,
különösen személyes adatainak védelme iránt és ezért kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kwizda valamennyi általa kezelt személyes adatra bizalmas információként tekint, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.

A Kwizdának kiemelt célja az, hogy teljes mértékben megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így elsősorban és az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

2. A jelen adatkezelési tájékoztató célja

A Kwizda mindazon vállalkozásokról, amelyek a Kwizda termékeit és szolgáltatásait közvetlenül vagy közvetve igénybe veszik vagy vehetik (a továbbiakban: „Üzleti Partnerek”) adatokat, továbbá ezen vállalkozások képviselőiről, kapcsolattartóiról (a továbbiakban: „Kapcsolattartó”) személyes adatokat gyűjt. A Kwizda személyes adatokat gyűjt továbbá azon magánszemélyekről is, akik a Kwizda vagy Üzleti Partnerei által készített terméket vásárolnak, illetve a Kwizda vagy Üzleti Partnerei által nyújtott vagy közvetített szolgáltatást vesznek igénybe vagy kívánnak igénybe venni (a továbbiakban: „Vásárló”). Az Üzleti Partnerekről gyűjtött adatokat, valamint a Kapcsolattartókról és a Vásárlókról gyűjtött személyes adatokat a Kwizda egy adatbázisban rögzíti. Ez a Kwizda által kialakított, fejlesztett és működtetett adatbázis az Üzleti Partnerek és a Vásárlók kezelésére irányuló nyilvántartási rendszer, angolul customer relationship management system (a továbbiakban: „CRM”). A CRM működtetésének és az adatok kezelésének célja az Üzleti Partnerekkel, a Kapcsolattartókkal és a Vásárlókkal kialakított kapcsolat és kommunikáció fenntartása, fejlesztése, az Üzleti Partnerekkel és a Vásárlókkal folytatott tárgyalások és az Üzleti Partnerektől szerzett (üzleti titkot nem tartalmazó) információk rögzítése, az Üzleti Partnereknek és a Vásárlóknak nyújtott és nyújtandó ajánlatok minőségének biztosítása és személyre szabása, a Kwizda termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére irányuló bemutatók, tájékoztatók, hírlevelek megküldése, , a Kwizda által szervezett, a Kwizda részvételével zajló vagy a Kwizda által ajánlott rendezvényekre történő meghívók küldése.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Kwizda a Kapcsolattartókat és a Vásárlókat kívánja közvetlenül, átlátható, ugyanakkor a lehetőségekhez képest tömör módon tájékoztatni arról, hogy a Kwizda róluk a CRM-ben milyen típusú személyes adatokat kezel, ezeket miként használja fel, hogyan kezeli, mikor és kinek továbbítja, kivel osztja meg, hogyan védelmezi és hogyan biztosítja azokat jogokat, amelyeket a Kapcsolattartók és a Vásárlók a személyes adataik használatával kapcsolatosan gyakorolhatnak, illetve hogyan tudnak kapcsolatba lépni a Kwizdával az adatvédelmi gyakorlatunkkal és a jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben.

A Tájékoztató alapján a Kwizda kifejezetten kéri a Kapcsolattartó és a Vásárló hozzájárulását a személyes adataik jelen Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez, függetlenül attól, hogy ilyen hozzájárulást a Kapcsolattartó vagy a Vásárló korábban adott-e, vagy hogy személyes adatait a Kwizda más jogalapon (jogszabályi kötelezettség teljesítéséből vagy szerződésből eredően vagy jogos érdekből) kezeli-e.

3. A személyes adatok felvétele, gyűjtése

A Kwizda a CRM-ben az Üzleti Partnerek adatait (például cégnév, területi adatok, beszerzési adatok, weboldal adatok) egy felületen kezeli a Kapcsolattartók és a Vásárlók személyes adataival. A Kwizda a Kapcsolattartók személyes adatait a Kapcsolattartóktól szerzi meg, a Vásárlók személyes adatait, pedig a Vásárlóktól szerzi meg, közvetlen kapcsolatfelvétel útján. A személyes adatokat a Kwizda egy erre rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: „Partneradatlap”) gyűjti, amelyet a Kapcsolattartók és a Vásárlók aláírnak.

4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés céljai

A Kwizda – a Kapcsolattartó és a Vásárló hozzájárulása alapján – a Kapcsolattartó és a Vásárló alábbi személyes adatait a lentiekben felsorolt célokból kívánja kezelni:
• név • születési év • mobilszám • végzettség (alap/közép/felső); növényvédelmi szakképesítés • email • hobby • levelezési cím • beosztás

A fentieken túlmenően, a Kwizda kéri kultúránként a vetésterület adatok megosztását.

Adatkezelési célok:

1. Adatkezelés kapcsolattartás céljából

Az Üzleti Partnerrel, Érdeklődővel és a Vásárlóval kialakított kapcsolat és kommunikáció fenntartása és fejlesztése.

2. Direkt marketing adatkezelés

Az Üzleti Partnereknek és a Vásárlóknak nyújtott és nyújtandó ajánlatok (amelyek tartalmazhatnak a Kwizda mint nagykereskedő által adott, Kwizda termékre vonatkozó ajánlatot, és tartalmazhatnak Kwizda termékre vonatkozó, de a Kwizdától különböző szervezettől – a így jellemzően Kwizda termékeket forgalmazó nagykereskedőtől, gazdabolttól – származó ajánlatot is, amelyet a Kwizda ezen szervezet meghatalmazása alapján továbbít a Kapcsolattartónak és a Vásárlónak) minőségének biztosítása, személyre szabása és küldése céljából. Direkt marketing célú adatkezelés: szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos információk, ajánlatok küldése, ügyfélszokások elemzése, piackutatás, vásárlói adatok – ideértve vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások fajtája, mennyisége, szolgáltatás helyszíne, ellenérték nyilvántartása - megőrzése és elemzése, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése, ügyfélélmény javítása, ügyfélprogram részleteiről történő tájékoztatás, ügyfélprogramban történő nyilvántartás, ügyfélprogramban résztvevő személyek megkülönböztetése, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, rendszeres, időszakonként visszatérő kapcsolattartás;

3. Piackutatás

Piackutatás célú adatbázisban szereplő személyek megkeresése KWIZDA által nyújtott szolgáltatásokkal, értékesített termékekkel kapcsolatos vásárlói szokások vizsgálatára, elemzésére (érdeklődés a termékek iránt, termékfejlesztés, kiszolgálás, szolgáltatásnyújtás, vásárlói élmény elemzés stb.).

4. Adatkezelés hírlevél küldése céljából

Amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló feliratkozik hírlevelek fogadására, személyes adatait a Kwizda arra is felhasználja, hogy a hírlevelek tartalmát úgy alakítsa ki, hogy azok jobban megfeleljenek a Kapcsolattartó vagy a Vásárló érdeklődésének. A Kwizda felhívja a Kapcsolattartók és a Vásárlók figyelmét arra, hogy a Kapcsolattartó és a Vásárló előzetes hozzájárulásával küldött hírlevelek tartalmazhatnak olyan Kwizda termék reklámot, promóciós anyagot, amely nem a Kwizdától, hanem más, Kwizda terméket forgalmazó szervezettől – jellemzően nagykereskedőktől, gazdaboltoktól – származik.

5. Robinson lista

Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy KWIZDA az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresés ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja.

Amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló felveszi a kapcsolatot a Kwizdával a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, megjegyzést, észrevételt tesz vagy kérdést tesz fel, ezeket az információkat a Kwizda a megfelelő válaszadás céljából megtartja és felhasználja.

A Kwizda a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, kivéve, ha jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik, a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Kapcsolattartó, illetve a Vásárló szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte, ideértve különösen, de nem kizárólag, hogy ha a Kapcsolattartó vagy Vásárló nyilatkozik a 16. életévét be nem töltött személyekről, akkor e nyilatkozatát csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulásával teszi meg.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Kapcsolattartó és a Vásárló önkéntes hozzájárulása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Kapcsolattartó és a Vásárló dönti el, hogy a fenti személyes adatai közül melyiket kívánja megadni a Kwizdának, és milyen célból járul hozzá a kezelésükhöz és milyen csatornán kíván kapcsolatot tartani a Kwizdával. Ezeket a hozzájárulásokat a Kapcsolattartó és a Vásárló a Partneradatlapon adja meg. A Kwizda a személyes adatok megadása esetén azokat a CRM-ben kezeli.

Ha a Kapcsolattartó vagy a Vásárló nem adja hozzájárulását a fenti személyes adatai kezeléséhez, a Kwizda azokat nem kezeli, kivéve, ha az Üzleti Partnerrel vagy a Vásárlóval szerződése van és a Kapcsolattartó a szerződésben vagy a szerződés alapján megjelölt kapcsolattartó, amely esetben a szerződés teljesítése és kezelése céljából kezeli az ehhez szükséges személyes adatokat.

6. Az adatkezelés időtartama

A Kwizda a Kapcsolattartó és a Vásárló által megadott személyes adatokat a hozzájárulásban megadott célokra a Kapcsolattartó, illetve a Vásárló hozzájárulásának
visszavonásáig, illetve törlés iránti kérelmének elintézéséig. Az egyes adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama eltérhet.
A Kwizda időről-időre felülvizsgálja a személyes adatok naprakészségét és törli az elavult, illetve tartósan nem használt személyes adatokat.
Az adatkezelés időtartama:
Direkt marketing célú adatkezelés esetében 5 év + 60 nap.
Piackutatás célú adatkezelés esetében 5 év + 60 nap.
Hírlevél típusú adatkezelés esetében a hírlevélről történő leiratkozásig.
Robinson lista esetében a az adatok elkülönítését és zárolását követő 5 év + 60 nap.

7. A Kapcsolattartók és a Vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak az Adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni a Kwizdától. A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak információt kérni személyes adataikról és azok kezeléséről. A Kwizda biztosítja, hogy a Kapcsolattartó és a Vásárló a személyes adataikat megismerhessék, az azokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphassanak.

A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak megismerni, hogy a Kwizda CRM rendszerében kezelt személyes adataikat kivel (milyen címzettekkel, különösen, ha a címzett harmadik országbeli), milyen célból és milyen adatkört érintően közölték, tették hozzáférhetővé, továbbították (amennyiben ilyen adattovábbításra sor került).

Ha a Kapcsolattartó vagy a Vásárló kéri a Kwizdától, a Kwizda tájékoztatást ad a Kapcsolattartó vagy a Vásárló személyes adatairól és azok kezeléséről. A Kwizda köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ha a Kwizda nem tesz intézkedéseket a Kapcsolattartó vagy a Vásárló kérelme alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja a Kapcsolattartót vagy a Vásárlót az intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja a Kapcsolattartót vagy a Vásárlót a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.2 Helyesbítéshez való jog

A Kapcsolattartónak és a Vásárlónak jogukban áll kérni pontatlan személyes adataik javítását, és – figyelembe véve az adatkezelés célját – a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3 Törléshez való jog

A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak kérni a személyes adataik indokolatlan késedelem nélküli törlését
a) amelyek kezelésére a Kwizda nem rendelkezik a Kapcsolattartó vagy a Vásárló hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazással,
b) amelyekre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy kezelték,
c) amelyekre vonatkozóan a Kapcsolattartó vagy a Vásárló a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,
d) amelyeket jogellenesen kezelt a Kwizda,
e) amelyeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Törlés helyett a Kwizda korlátozza (zárolja) a Kapcsolattartó vagy a Vásárló személyes adatának kezelését a következő esetekben:
a) ha a Kapcsolattartó vagy a Vásárló ezt kéri, mert vitatja a személyes adatai pontosságát – ez esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának
adatkezelő általi ellenőrzéséig tart, vagy
b) ha az adatkezelés jogellenes, azonban a Kapcsolattartó vagy a Vásárló ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy
c) ha a Kwizdának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Kapcsolattartó vagy a Vásárló jogos érdekei miatt igényli azokat, vagy
d) ha a Kapcsolattartó vagy a Vásárló tiltakozott az adatkezelés ellen, de szükséges annak megállapítása, hogy a Kwizda jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Kapcsolattartó vagy a Vásárló jogos érdekeivel szemben.

Annak ellenére, hogy az adatkezelés korlátozva van, a Kwizda jogosult továbbra is tárolni a Kapcsolattartó és a Vásárló személyes adatait. Azonban más módon csak a következő esetekben kezeljük: i) a Kapcsolattartó vagy a Vásárló beleegyezésével; ii) jogi követelések megalapozása, érvényesítése, vagy azokkal szembeni védekezés céljából; iii) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; iv) vagy fontos közérdekhez fűződő okokból. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha a Kapcsolattartó vagy a Vásárló vitatja a kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, és a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, a Kwizda megjelöli az általa kezelt személyes adatot.

7.5 Adathordozhatósághoz való jog

A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak a Kwizdától a rájuk vonatkozó, általuk a Kwizda rendelkezésére bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítani. A Kapcsolattartó és a Vásárló arra is jogosultak, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adataik adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.6 Tiltakozáshoz való jog

A Kapcsolattartó és a Vásárló jogosultak tiltakozni saját helyzetükkel kapcsolatos okokból személyes adataik kezelésével szemben, ha annak célja a Kwizda jogos érdekének érvényesítése. Tiltakozás esetén a Kwizda az Kapcsolattartó vagy a Vásárló személyes adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Kapcsolattartó vagy a Vásárló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Kapcsolattartónak és a Vásárlónak jogukban áll tiltakozni személyes adataik közvetlen marketing célú kezelésével szemben is (beleértve a marketing célú profilalkotást is). Amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló ezzel kapcsolatosan tiltakozik, a Kwizda beszünteti a Kapcsolattartó vagy a Vásárló személyes adatainak ilyen célú kezelését, feldolgozását.

Amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló nem ért egyet személyes adatainak marketingcélú profilalkotás céljára történő felhasználásával, jogosult az ezzel kapcsolatos tiltakozását kifejezni, amelyre tekintettel a Kwizda a továbbiakban nem kezeli személyes adatait ilyen célból.

7.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Mivel az adatkezelés jogalapja a Kapcsolattartó és a Vásárló hozzájárulása (kivéve a Kapcsolattartó és a Vásárló azon személyes adatait, amelyekhez a Kwizda szerződés alapján jutott hozzá), a Kapcsolattartónak és a Vásárlónak joguk van bármikor visszavonni erre irányuló hozzájárulásukat.

Amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló visszavonja hozzájárulását, a Kwizda megszünteti adatai kezelését, hacsak az adatkezelést a vonatkozó
személyes adatvédelmi rendelet vagy más vonatkozó törvények és jogszabályok nem teszik lehetővé, vagy nem követelik meg. A Kapcsolattartó vagy a Vásárló hozzájárulásának visszavonása semmilyen esetben nem befolyásolja a visszavonást megelőzően a korábban megadott hozzájárulással történt adatkezelés jogszerűségét.

A Kapcsolattartó és a Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeiket, igényeiket, kifogásaikat a Kwizda alábbi elérhetőségein, írásban tehetik meg: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép. 5. em, info@kwizda.hu

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Kwizda a személyes adatok biztonságának érdekében megteszi a szükséges, a kor követelményének megfelelő, az adatkezelés céljához, valamint a Kapcsolattartó és a Vásárló alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében, és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

A Kwizda a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, az intézkedések megvalósításának költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére és céljaira, továbbá a Kapcsolattartók és a Vásárlók jogainak érvényesülésére.

Továbbá, a Kwizda különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A Kwizda megfelelő intézkedésekkel gondoskodik:

– az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan hozzáférése elleni védelmet biztosító intézkedésekről;
– az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról;
– az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről;
– az adatállományok vírusok elleni védelméről;
– az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről és fizikai biztonságról;
– a CRM rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;
– a CRM rendszer jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról;
– arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be a CRM rendszerbe;
– a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását;
– arról, hogy üzemzavar esetén a CRM rendszer helyreállítható legyen, rendszeres biztonsági mentések elvégzésével;
– arról, hogy a CRM rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá, hogy a tárolt személyes adatokat a
rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni; valamint
– a papíralapú nyilvántartások tűzvédelemének kapcsolatos intézkedésekről.

A Kwizda az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokkal összefüggésben felmerült
adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az adatvédelmi incidens jellegét, az érintett Kapcsolattartók vagy Vásárlók körét, az érintett adatok körét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét (72) órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Kapcsolattartók vagy a Vásárlók jogainak érvényesülésére nézve, a Kwizda késedelem nélkül tájékoztatja a Kapcsolattartót vagy a Vásárlót az adatkezelési incidensről. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal a Kapcsolattartók vagy a Vásárlók jogainak érvényesülésére nézve.

9. Jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; http://naih.hu/) panasz benyújtásával vizsgálatot kezdeményezhetik a Kapcsolattartó és Vásárló, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Kapcsolattartó és a Vásárló személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaink megsértése esetén bírósághoz is fordulhatnak. A Kapcsolattartó és a Vásárló döntése szerint fordulhatnak a Kwizda székhelye szerint illetékes bírósághoz, azaz a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy fordulhatnak a Kapcsolattartó vagy a Vásárló lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.

Mindazonáltal, amennyiben a Kapcsolattartó vagy a Vásárló és a Kwizda között nézeteltérés merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, javasolt a vita jogi útra terelését megelőzően kapcsolatba lépni a Kwizdával a fenti elérhetőségen.

10. A jelen Tájékoztató módosítása

A Kwizda fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben saját hatáskörében bővítse, módosítsa a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a benne foglalt információk releváns és megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a Kapcsolattartók és a Vásárlók személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével
kapcsolatosan. Amennyiben a módosítás nem jogszabályból eredő kötelezettség, úgy a Kwizda előzetesen tájékoztatja az érintettet a módosítás elemeiről, és amennyiben az szükséges, intézkedig a hozzájárulás ismételt beszerzése iránt. A Kwizda a Tájékoztató frissítéséről közvetlenül papíron, e-mail útján, illetve adott esetben a honlapon történő megjelenítéssel tájékoztatja az Kapcsolattartókat és a Vásárlókat.