Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://kwizda.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://kwizda.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: http://kwizda.hu/aszf.pdf

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Kwizda Agro Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 A. ép.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kwizda.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-364805
Adószáma: 10981162-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
Telefonszáma: +36 1 224-7300
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-66368/2013.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Invitel Zrt.
Székhely címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.
Postai levelezési címe: 2101 Gödöllő, Pf. 407.
Telefon: 1443
Telefax: (+36 28) 530 540
Elektronikus levelezés címe: info@invitel.co.hu
Honlap: www.invitel.hu
Adatvédelmi tájékoztató: http://www.invitel.hu/lakossagi/adatvedelem

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók, különösen az alábbiak:

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és felügyeletéről
• 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról.
• 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
• 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

2.2. A jelen Szabályzat 2014. február hó 14. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK

3.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

3.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

4. SZERZŐI JOGOK

4.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

4.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az üzemeltető engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az üzemeltető jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben az üzemeltető a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

4.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az üzemeltető logojának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

4.4. Miután a szepzold.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az szepzold.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.5. A szepzold.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.6. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4.7. Tilos a szepzold.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a szepzold.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

4.8. A szepzold.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

5. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.kwizda.hu/adatvedelem

 

6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

6.1. Az üzemeltető a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

6.2. Az üzemeltető kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

6.3. Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és eljárások kizárólag ingyenes tanácsadás és tájékoztatás célját szolgálják, így erre tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján a portálon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja. Az üzemeltető javasolja, hogy a felhasználó a portálon található információkat tekintse kezdeti segítségnek és iránymutatásnak, de konkrét tevékenységével kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt konzultáljon szaktanácsadóval. A termék felhasználása előtt, kérjük minden esetben olvassa el és kövesse a csomagolóburkolaton lévő használati utasítást! Felhasználáskor az engedélyokirat előírásai a mérvadóak!

6.4. Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy a raktározás és felhasználás az üzemeltető hatáskörén kívül esik, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

6.5. Az üzemeltető a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

6.6. A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a honlapon az üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az üzemeltető semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

6.7. A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az üzemeltető nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

6.8. Az üzemeltető nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az üzemeltető nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

6.9. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, üzemeltetője minősül a szerzői jog jogosultjának.


7. VISSZAUTASÍTÁSI, MODERÁLÁSI, TÖRLÉSI JOG

7.1. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését (banner hirdetés, apróhirdetés, logo stb.), amely ellentétes saját vagy szerződött partnerei üzleti érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés ízléstelen, sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ az üzemeltető termékeiről vagy szolgáltatásairól. Tilos az üzemeltetővel való kapcsolat valótlan feltüntetése, tilos, és bármiféle jogszabályba ütköző tartalom.

7.2. A honlap üzemeltetője fenntartja a hirdetések, reklámok és egyéb honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az a fentiekbe ütközik, ha az megtévesztő információt tartalmaz; jogsértést valósít meg, a netikett szabályaiba, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Az üzemeltető fenntartja a honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a díjköteles szolgáltatások ellenértékének kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben az üzemeltető a szokásos díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni. Az üzemeltető a felhasználó előzetes értesítés nélkül jogosult fellépni a nick-hamisítások, hamis osztály regisztrációk, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért.